Sut rydyn ni’n cael ein rheoli

Rydyn ni'n cael ein rheoli gan ein Bwrdd o Ymddiriedolwyr, sy'n gyfrifol am reoli Anabledd Dysgu Cymru ac sy'n gosod ein rheolaeth strategol.

Ariannu

Mae ein cyllid craidd yn dod o Lywodraeth Cymru.  Rydyn ni hefyd yn cael arian gan amrywiaeth o ffynonellau eraill i redeg nifer o brosiectau i wella bywydau plant, pobl ifainc ac oedolion ag anabledd dysgu.

Statws

Elusen (rhif cofrestredig 1062858) yw Anabledd Dysgu Cymru a chwmni sy'n gyfyngedig trwy warant (rhif cofrestredig 02326324).

Rydym yn cael ein llywodraethu gan y rheolau a osodir yn ein memorandwm sefydlu ac erthyglau ein cwmni. Mae'r rheolau hyn yn cynnwys cynllun ein pwyllgor rheoli a sut mae ymddiriedolwyr yn cael eu hethol.

Ein Pwyllgor Rheoli

Rydym yn ymdrechu'n barhaus i lwyddo i gael bwrdd amrywiaethol o ymddiriedolwyr, sy'n cynnwys ein haelodau, pobl ag anabledd dysgu a'r gymdeithas ehangach yn gyffredinol sydd â diddordeb yn ein gwaith, i reoli Anabledd Dysgu Cymru a'n helpu i gyflawni ein cenhadaeth.

Mae cynllun ein Pwyllgor Rheoli yn cynnwys dau brif ddosbarth:

Mae'rbuddiannau sydd gennym yn gyffredinyn adlewyrchu byd anabledd dysgu gan ganiatáu i un person ar ddeg sy'n cynrychioli mudiad o aelodau cyflawn i ymuno â ni fel ymddiriedolwyr.

Buddiannau'n gyffredin

Nifer y cynrychiolwyr

Darparwyr ar ran oedolion

2

Hunaneiriolaeth

2

Rhieni a gofalwyr

2

Darparwyr ar ran plant

1

Eiriolaeth i ddinasyddion

1

Cyflogaeth gyda chefnogaeth

1

Darparwyr cefnogaeth i deuluoedd

1

Cysylltau yn y DU

1Mae einSeddau Agoredyn gadael i bum person o'r gymdeithas ehangach sydd â diddordeb yn ein gwaith ymuno â ni fel ymddiriedolwyr.

I'n helpu i greu bwrdd cytbwys, mae gan ymddiriedolwyr y grym i gyfethol Cynghorwyr sy'n dod â'u gwybodaeth arbenigol i'r Pwyllgor Rheoli.

Mae ein hymddiriedolwyr yn cael eu hethol gan ein haelodau cyflawn yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac yn gwasanaethu am ddwy flynedd. I gael rhagor o wybodaeth am ein hymddiriedolwyr presennol, gweler tudalen ein hymddiriedolwyr.

Swyddogion er Anrhydedd

Mae gan ein Cadeirydd, ein His-gadeirydd sy'n cynrychioli Gogledd a De Cymru a'n Trysorydd gyfrifoldeb dros arwain ein mudiad a sicrhau ein bod yn diwallu ein rheolaeth a'n cyfrifoldebau cyfreithiol a chyflawni ein cynllun busnes.

Cyfarfodydd Pwyllgor Rheoli

Mae'r Pwyllgor Rheoli yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Mae cyfarfodydd yn gymysgedd o gyfarfodydd wyneb yn wyneb a chynadleddau fideo. Mae papurau'n cael eu darparu mewn Saesneg Clir ac mae ein cyfarfodydd yn cael eu harwain mewn ffordd hawdd ei ddeall sy'n caniatáu i bob un o'n hymddiriedolwyr gyfranogi'n llawn.

Mae'r ymddiriedolwyr yn dirprwyo cyfrifoldeb cyllidol i'r Grŵp Cynghori ynghylch Cyllid sy'n cadw llygad ar ein cyfrifon a rhoi gwybodaeth gyflawn i'r Pwyllgor Rheoli ac yn rhoi argymhellion priodol. Mae hefyd yn sicrhau ein bod yn gydsyniol â phob un o'r gofynion cyllidol cyfreithiol perthnasol.

Mae'r ymddiriedolwyr yn dirprwyo rheolaeth feunyddiol Anabledd Dysgu Cymru i'w dîm o staff cyflogedig. Mae'r gwhaniaeth rhwng cyfrifoldeb staff cyflogedig ac ymddiriedolwyr yn cael ei osod yn ein hatodlen o awdurdod ddirprwyol y mae'r ymddiriedolwyr yn ei adolygu'n flynyddol.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y ffordd rydyn ni'n cael ein rheoli a'n Pwyllgor Rheoli cysylltwch â Joanne Moore: ffôn 029 2068 1168, e-bost  joanne.moore@ldw.org.uk