Ein hanes

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn hyrwyddo hawliau pobl ag anabledd dysgu i brofi bywyd annibynnol, llawn, ysgogol ac amrywiol ac i fwynhau'r holl fanteision a'r cyfrifoldebau o fod yn ddinasyddion. Rydym yn gweithio i sicrhau bod lleisiau plant, pobl ifanc ac oedolion ag anabledd dysgu yn cael eu clywed a'u gwrando.

Rydym wedi gweithredu fel eiriolydd, gwarcheidwad, arloesydd, rhwydweithiwr, perswadiwr a gofalwr ers ein creu ym 1983, fel y Gynhadledd Sefydlog o Gyrff Gwirfoddol i bobl ag anfantais feddyliol yng Nghymru (SCOVO).

Fe gawsom ein creu ar yr un pryd ag yr oedd y Strategaeth Anfantais Feddyliol Cymru Gyfan chwyldroadol yn cael ei ysgrifennu. Ym 1983 fe wnaeth cyfuniad o fynediad cyfyngedig iawn i addysg, cyfres o sgandalau camdriniaeth mewn ysbytai anfantais feddyliol ac absenoldeb llwyr i bob pwrpas unrhyw wasanaethau yn y gymuned i bobl ag anabledd dysgu a'u gofalwyr argyhoeddi gweision sifil yn y Swyddfa Gymreig bod angen gweithredu radical. Gan weithio gyda grŵp bach o ymgyrchwyr ymroddedig, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Strategaeth Anfantais Feddyliol Cymru Gyfan. Roedd y Strategaeth yn galw am newidiadau enfawr oedd yn mynd i gael effaith chwyldroadol nas gwelwyd ei debyg yn Ewrop. Cyflwynwyd tair egwyddor syml.

Mae gan bobl ag anabledd dysgu yr hawl i:

  • patrwm byw cyffredin yn y gymuned
  • cael eu trin fel unigolion
  • derbyn cymorth a chefnogaeth ychwanegol gan eu cymunedau ac oddi wrth wasanaethau proffesiynol i'w helpu i wneud y mwyaf o'u potensial fel unigolion.

Roedd y grŵp bychan o ymgyrchwyr a fu'n ddylanwadol o ran pwyso'r achos am strategaeth yn cydnabod yr angen i ddatblygu trydydd sector bywiog oedd â llais cryf ar lefel cenedlaethol. Roedden nhw'n credu y byddai'n gweithredu fel catalydd ar gyfer newid ac yn sicrhau bod egwyddorion y strategaeth yn cael eu trosi'n weithredoedd. Rydym yn credu bod gan y trydydd sector gyfraniad pwysig i'w chwarae. Mae'n gallu chwarae rôl hanfodol mewn helpu pobl ag anabeldd dysgu i siarad i fyny, hyrwyddo hawliau gofalwyr teulu a darparu gwasanaethau creadigol, arloesol ac ymatebol.

Ar ôl trafodaeth gyda'n haelodau, newidiwyd ein henw ym 1993 i Gynhadledd Sefydlog Cyrff Gwirfoddol i bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru (SCOVO).

Yna caswom deitl a brand arall fel 'Anabledd Dysgu Cymru' sydd yn haws ei ddefnyddio, yn 2005.

Rydym wedi cadw at ein diben gwreiddiol ac rydym yn parhau i weithredu fel llais cryf ar ran ein haelodau.