Cenhadaeth, gwerthoedd a nodau

Ein cenhadaeth

'Creu Cymru sy'n gwerthfawrogi a chynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu'.

Ein gwerthoedd

Yn 2010 mabwysiadodd Anabedd Dysgu Cymru 'Ddatganiad o Hawliau a Gwerthoedd Allweddol' i blant, pobl ifanc ac oedolion gydag anabledd dysgu. Cafodd ei ffurfio gan farn ein haelodau. Fe fydd disgwyl i'n holl aelodau gefnogi'r datganiad newydd a gweithio yn unol â hynny. Yn gryno, mae'r datganiad yn dweud:

Credwn fod gennych fel plentyn, person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu yr hawl i:

 • Gael eich Gwerthfawrogi a'ch Parchu
 • Cael Gwasanaethau a Chefnogaeth i fyw bywyd ystyrlon
 • Addysg a Hyfforddiant
 • Cael eich Gweld, eich Clywed a'ch Hysbysu o'r Hyn sy'n Digwydd
 • Cynllunio eich bywyd eich hun wrth i chi dyfu i fyny
 • Cyfeillgarwch, perthynas a bywyd cymdeithasol da
 • Gwaith

Mae ein datganiad yn adlewyrchu ymroddiad Anabledd Dysgu Cymru i weithrediad llawn:

Ein Nodau

 • Cryfhau llais, hawliau a statws plant a phobl ifainc ag anabledd dysgu.
 • Cryfhau llais, hawliau a statws oedolion ag anabledd dysgu.
 • Cryfhau gallu rhieni, gofalwyr a theuluoedd pobl ag anabledd dysgu i wneud cyfraniad cadarnhaol.
 • Hyrwyddo amrediad o wasanaethau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer plant ac oedolion ag anabledd dysgu.
 • Sicrhau bod Anabledd Dysgu Cymru yn gosod esiampl dda trwy'r ffordd mae'n cael ei redeg.