Beth rydyn ni’n wneud

Mae arnon ni eisiau i bob plentyn ag anabledd dysgu fyw mor annibynnol â phosibl mewn lle o'u dewis nhw, gan gael rheolaeth dros eu bywydau.

Rydyn ni'n credu y gall pobl ag anabledd dysgu gyflawni hyn os ydyn nhw, eu teuluoedd a'r bobl sy'n eu cefnogi yn cael mynediad at yr wybodaeth, y cyngor, yr hyfforddiant a'r gefnogaeth orau.

Rydyn ni'n chwarae rôl unigryw mewn gwneud i hyn ddigwydd - trwy ein gwasanaethau ein hunain, trwy weithio mewn partneriaeth â mudiadau eraill a dylanwadu ar bolisi.

Sut rydyn ni'n gwneud hyn

 Gweithio mewn partneriaeth

 Rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth â:

  • phobl ag anabledd dysgu
  • ein haelodau
  • Llywodraeth Cymru
  • darparwyr gwasanaeth
  • mudiadau pobl anabl
  • grwpiau eiriolaeth
  • asiantaethau statudol
  • mudiadau rhieni a gofalwyr

Rydyn ni'n hyrwyddo cynhwysiant go iawn, personoli a chynllunio o amgylch yr unigolyn ac yn cefnogi'n weithredol arwyddair Pobl yn Gyntaf: 'Dim byd ynglŷn â ni hebddon ni!'.

Rydyn ni'n credu mewn gwerthoedd sylfaenol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Chwiliwch i weld pa fudd sydd i'w gael mewn bod yn aelod o Anabledd Dysgu Cymru.