Engage to Change

Mehefin 2016 - Mawrth 2021. Ariennir gan grant Ar y Blaen 2 Cronfa'r Loteri Fawr.

Ymwelwch â'n wefan newydd sbon ar gyfer y prosiect ar www.engagetochange.org.uk am y newyddion, straeon a lluniau diweddaraf!

Gallwch chi hefyd ddilyn y prosiect ar Twitter a Facebook i aros yn gyfoes.

Engage To Change Blf

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi derbyn grant o £10m i roi hwb i ragolygon cyflogaeth pobl ifanc yng Nghymru gydag anabledd dysgu ac/neu anhawster dysgu yn cynnwys awtistiaeth.

Fe fydd y prosiect 5 mlynedd, Engage to Change, fydd yn dechrau yn Ebrill 2016, yn gweithio gyda 800 o gyflogwyr ar draws Cymru i helpu 1,000 o bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac /neu awtistiaeth i ddatblygu eu sgiliau cyflogaeth trwy leoliadau gwaith cyflogedig yn para rhwng 6 a 12 mis.

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn arwain consortiwm o gyrff i ddarparu'r prosiectYmgysylltu i Newid. Mae'r rhain yn cynnwys asiantaethau cyflogaeth gyda chefnogaeth ELITE ac Agoriad, y rhaglen interniaeth ryngwladol Project SEARCH, y corff hunan eiriolaeth Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan a Phrifysgol Caerdydd.

Caiff y prosiect ei gyllido gan grant Gronfa'r Loteri Fawr Getting Ahead 2 y mwyaf a ddyfarnwyd erioed gan y corff yng Nghymru. Datblygwyd y grant mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru i gwrdd â blaenoriaethau i gefnogi plant a phobl ifanc. Caiff ei gyllido gan arian sydd wedi gorwedd yn segur mewn cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu ar draws y DU am 15 mlynedd neu ragor.

Mae diweithdra ymysg ieuenctid yng Nghymru yn broblem i bob person ifanc ond i bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth,  dydy'r llwybr i gyflogaeth a'r gefnogaeth sydd ar gael ddim bob amser yn glir. Fe fydd y prosiect yn ein galluogi i dynnu ar arfer da blaenorol a dangos yn glir beth sy'n gweithio i'r bobl ifanc yma.

Mwy o wybodaeth

I ddarganfod mwy am Engage to Change ymwelwch â'n wefan newydd engagetochange.org.uk. Gallwch chi hefyd ffeinsio ni ar Twitter a Facebook.

Cyflwyniadau

Yn ddiweddar bu i ni gynnal dau ddiwrnod gwybodaeth yn ne a gogledd Cymru. Isod gallwch weld cyflwyniadau o'r digwyddiadau (dogfennau yn Saesneg).

Cyflwyniad i Ymgysylltu i Newid (PDF)

Ymgysylltu Cyflogwyr - de Cymru (PDF)

Ymgysylltu Cyflogwyr - gogledd Cymru (PDF)

Prosiect SEARCH (PDF)

Proses Atgyfeirio - gogledd Cymru (PDF)

Gwneud yr Achos am Newid - Steve Beyer, Prifysgol Caerdydd (PDF)

Taith Bersonol - Joe Powell (PDF)

Taith Bersonol - Lucy Hinksman (PDF)