Bywyd Gwerthfawr

Cydweithio i Hysbysu, Hyfforddi, Arloesi, Cynrychioli a Herio

Ebrill 2016 - Mawrth 2019. Ariennir gan Grant i'r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

O Ebrill 2016 rydym yn darparu ein prosiect Bywyd Gwerthfawr, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. Mae ein gwaith ynghlwm gyda gweledigaeth y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i hyrwyddo llesiant, hawliau, amddiffyn a buddiannau pobl ag anabledd dysgu o enedigaeth i henoed. 

Valued Lives Web

Trwy Fywyd Gwerthfawr y dym eisiau grymuso plant, pobl ifanc ac oedolion ag anabledd dysgu ar draws Cymru i gael mwy o ddewis a rheolaeth dros eu bywydau a'u galluogi i fyw yn fwy annibynnol. Fe fyddwn yn gwneud hyn trwy bedwar maes gwaith:

Hysbysu

Darparu llais cryfach addysgiadol i bobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd trwy ddarparu gwasanaeth gwybodaeth dwyieithog hygyrch. Fe fyddwn yn:

 • Darparu gwybodaeth ac ymgysylltu gyda phobl trwy amrywiol sianelau. Mae'r rhain yn cynnwys cylchgrawn dwyieithog, newyddlen digidol, cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau.
 • Cynhyrchu adnoddau hawdd eu deall fel hawliau ac asesu/cynllunio gofal i bobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd.
 • Defnyddio straeon fideo i hyrwyddo arfer da.
 • Ffotograffau ar gyfer defnydd aelodau.

Hyfforddi

Creu gweithlu medrus a gwybodus trwy ddarparu rhaglen hyfforddi a digwyddiadau cynhwysfawr. Fe fyddwn yn:

 • Darparu cyrsiau bob blwyddyn ar draws Cymru yn ôl anghenion y sector.
 • Cynnal digwyddiad dysgu blynyddol.
 • Darparu sesiynau dysgu o amgylch asesu a chynllunio gofal o dan y Ddeddf.
 • Hyfforddi pobl gydag anabledd dysgu i'w helpu i ddeall eu hawliau o dan Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Personau ag Anableddau. Mewn partneriaeth gyda Phobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.
 • Cynnal 4 digwyddiad rhanbarthol bob blwyddyn yn hyrwyddo dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau yn cynnwys cyd gynhyrchu.

Arloesi

Sicrhau bod modelau gwasanaeth newydd neu well yn cael eu cyflwyno i bobl ag anableddau dysgu. Fe fyddwn yn:

 • Sefydlu rhwydwaith 'Aros i fyny'n hwyr' i rannu arfer da wrth helpu pobl i gael bywyd cymdeithasol ar adegau sydd yn gweddu iddyn nhw.
 • Gweithio gydag eraill i helpu pobl ag anabledd dysgu ac ymddygiad heriol i gael gwell gwasanaethau.
 • Ymgyrchu i gael mwy o bobl ag anabledd dysgu i mewn i waith.

Cynrychioli a Herio

Sicrhau bod llais pobl ag anabledd dysgu yn cael ei glywed a bod ymateb iddo.

Fe fyddwn yn gweithio gydag eraill i gynghori, newid barn a pholisi ar feysydd fel:

 • anghenion dysgu ychwanegol
 • anghydraddoldeb mewn darpariaeth blynyddoedd cynnar
 • plant sy'n derbyn gofal
 • pontio
 • cynllunio wedi'i ganoli ar yr unigolyn
 • budd-daliadau lles
 • pan-anabledd
 • galluedd meddyliol
 • cymwysterau gweithlu
 • hawdd ei ddeall
 • rhieni ag anabledd dysgu
 • byw gyda chefnogaeth.

Fe fyddwn yn gwneud hyn trwy weithio gya'r Cynulliad Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, y sector statudol a'r sector gwirfoddol. Fe fyddwn yn darparu gwybodaeth a thystiolaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, hwyluso rhwydweithiau, darparu sesiynau briffio a chyfranogi mewn grwpiau.

I gyflwyno Bywyd Gwerthfawr fe fyddwn yn:

 • Gweithio gyda chyrff eraill.
 • Cynnwys pobl ag anabledd dysgu mewn cynllunio a darparu'r prosiect yn cynnwys bod yn ymddiriedolwr a darparu hyfforddian.
 • Cyflwyno'r prosiect ar draws Cymru trwy ein staff a'n hymddiriedolwyr, mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid.
 • Adnabod ac ymateb i anghenion siaradwyr Cymraeg a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.
 • Ymgysylltu gyda'n haelodaui gael eu barn ynghylch sut y maen nhw eisiau inni ddarparu'r prosiect a rhoi gwybod iddyn nhw, a rhanddeiliaid eraill, sut mae pethau'n mynd.

  WG Funded