Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Newyddion, Gwybodaeth a Digwyddiadau

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 5 Mai 2016

Mae'r dudalen hon ar gyfer ein haelodau a'n darllenwyr yn casglu gwybodaeth, newyddion a digwyddiadau at ei gilydd. Yn cynnwys :

  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r Comisiwn Etholiadol ynghylch cofrestru i bleidleisio a bwrw pleidlais.
  • Cyrff yn cynnwys Anabledd Dysgu Cymru, Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Mencap Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chydffederasiwn GIC Cymru .

Caiff y dudalen hon ei diweddaru bob wythnos o ddechrau Mawrth tan 5 Mai 2016.

Rydym yn gobeithio ei bod yn ddefnyddiol i gyrff a phobl ag anabledd dygsu i'w helpu i gofrestru i bleidleisio, sut i bleidleisio a phenderfynu dros bwy i bleidleisio.

Fersiynau Hawdd eu Deall o faniffestos y pleidiau

Mae maniffestos y pleidiau gwleidyddol canlynol ar gael ar ffurf Hawdd eu Deall:

Plaid Werdd Cymru

Plaid Cymru

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Nid yw Llafur Cymru, y Ceidwadwyr Cymreig ac UKIP Cymru wedi cynhyrchu fersiynau Hawdd eu Deall o'u maniffesto.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cafodd meicrosafle newydd ei lansio yn Chwefror: www.2016.wales a www.2016.cymru. Mae gwybodaeth a dau fideo ar y wefan.

Maen nhw wedi cynhyrchu cyfres o daflenni o'r enw pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud, sut i bleidleisio, dros beth rydyn ni'n pleidleisio ar 5 Mai 2016, esbonio'r system bleidleisio a sut i gofrestru i bleidleisio.

Os ydych eisiau trydar yr hashnod ydy #Wales2016

Canllaw Hawdd ei ddeall ar gyfer Pleidleisio yn Etholiad y Cynulliad

Comisiwn Etholiadol

Mae gan y Comisiwn Etholiadol wefan ddefnyddiol ynghylch cofrestru i bleidleisio a bwrw pleidlais. Rydym yn partneru gyda'r Comisiwn Etholiadol i godi ymwybyddiaeth am bleidleisio a'r etholiad. Gallwch weld pwy ydy'r partneriaid yma.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio ydy 18 Ebrill 2016. Gallwch gofrestru yma Gwybodaeth am sut i bleidleisio.

Maen nhw'n anfon llyfryn i bob cartref yn ystod wythnos gyntaf Ebrill am gofrestru i bleidleisio. Fe fydd fersiwn hawdd ei ddeall ar gael dim ond gofyn amdano.

Mae Mencap wedi cynhyrchu canllaw hawdd ei ddeall defnyddiol o'r enw 'Canllaw Hawdd ei Ddeall ar bleidleisio a chofrestru i bleidleisio', Swyddfa'r Cabinet a Mencap, 2015. Mae'r canllaw hwn yn ganllaw cyffredinol am bleidleisio ac felly dydy e ddim yn benodol am Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Ond mae gwybodaeth ddefnyddiol iawn ynddo.

Anabledd Dysgu Cymru a Dimensions

Fe fyddwn yn cynnal dadl Gofynnwch eich Cwestiwn mewn partneriaeth gyda Dimensions. Rydym yn trefnu hyn ar gyfer 21 Ebrill yng Nghasnewydd. Yn y digwyddiad yma rydym yn gobeithio cael panel o gynrychiolwyr o'r pedair prif blaid sydd yn y Cynulliad ar hyn o bryd.

Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan

Fe wnaeth Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan lansio eu maniffesto ar 23 Chwefror. Mae'n nodi beth mae pobl ag anabledd dysgu eisiau gan Lywodraeth Cymru i'w helpu i ddod yn ddinasyddion llawn a gweithredol.

Mencap Cymru

Mae Mencap Cymru wedi cynnal gweithdai yng Nghaerfyrddin a Blaenau Gwent i annog pobl ag anabledd dysgu i bleidleisio. Mae hwn yn rhan o'u hymgyrch Clywed fy Llais sydd â'r nod o sicrhau bod Llywodraeth Cymru nesaf yn delio gyda'r gwahaniaethu y mae pobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd yn ei wynebu, trwy eu cefnogi i gael llais.

Mencap's voting survey results

Fe wnaeth Mencap Cymru holi 240 o bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru rhwng 6 Ionawr a 4 Chwefror 2016. Fe wnaeth yr arolwg ddangos bod pobl ag anabledd dysgu ymysg y rhai lleiaf tebygol o bleidleisio yn etholiad Cynulliad Cenedlaehtol Cymru ym mis Mai.  

Q: Wnaethoch chi bleidleisio yn Etholiad Cyffredinol DU 2015? (atebodd 240)

          Do    Naddo      Dim yn Gwybod

          98      113     29

Q: Wnaethoch chi bleidleisio yn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011? (atebodd 240 )

          Do   Naddo      Dim yn Gwybod

          48      141     51

Q: Ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio yn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016? (atebodd 239 )

          Do   Naddo      Dim yn Gwybod

          84      59      96

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Mae gan WCVA Etholiad Cynulliad  2016 tudalen adnoddau. Mae yma ddolenni i maniffestos 14 o gyrff.