Hyfforddiant achrededig

Mae rhai o'n cyrsiau wedi'u hachredu gan Agored Cymru trwy ddiwallu gofynion un 'Uned' neu fwy ar Fframwaith Cymwysterau a Chwricwlwm.

Bydd dysgwyr sy'n dewis cael eu gwaith wedi'i achredu yn cael eu gwaith wedi'i asesu gan hwylusydd y cwrs. Bydd dysgwyr llwyddiannus wedyn yn cael eu gwobrwyo â 'Chlodydd' i gydnabod eu dysgu ar y cwrs.

Mae'r Unedau rydych chi'n eu hastudio a'r Clodydd rydych chi'n eu cael yn cael eu hadnabod gan sefydliadau addysgol a chyflogwyr ledled y DU felly fe allwch ddangos yr hyn a ddysgoch a phryd y gwnaethoch chi hyn.

Cwestiynau a offynnir yn aml

Gwybodaeth i ddysgwyr

Beth yw Hyfforddiant Achrededig?

Mae hyfforddiant achrededig yn cwrdd â chanlyniadau dysgu y cytunwyd arnynt a safonau rhagorol. Mae cyrsiau achrededig Anabledd Dysgu Cymru yn diwallu gofynion un 'Uned' neu fwy ar Fframwaith Cymwysterau a Chwricwlwm.

Beth mae achrediad yn ei olygu i ddysgwyr?

Bydd eich gwaith ar gwrs achrededig yn cael ei asesu gan diwtor.

Ar ôl y cwrs bydd Anabledd Dysgu Cymru yn gwneud argymhelliad i Agored Cymru bod dysgwyr llwyddiannus yn cael y "Clodydd" cywir wedi eu gwobrwyo iddynt i gydnabod eu dysgu ar y cwrs.

Mae'r Unedau rydych chi'n eu hastudio a'r Clodydd rydych chi'n eu cael yn cael eu hadnabod gan sefydliadau addysgol a chyflogwyr ledled y DU felly fe allwch ddangos yr hyn a ddysgoch a phryd y gwnaethoch chi hyn.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Bydd eich dysgu yn cael ei asesu gan diwtor eich cwrs ac ni ddylai ymyrryd â'ch dysgu.

Yn ystod y cwrs bydd eich tiwtor yn gofyn i chi wneud ymarfer neu ddarn o waith, cymryd rhan mewn trafodaeth neu siarad â'ch cyd-ddysgwyr. Mae'n debyg y byddwch yn gyfarwydd â'r gweithgareddau hyn o gyrsiau hyfforddi eraill. Bydd y rhain i gyd a gweithgareddau tebyg yn cael eu defnyddio gan eich tiwtor i asesu eich dysgu.

Pwy sy'n Achredu hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru?

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru yn cael ei achredu gan Agored Cymru: corff gwobrwyo Fframwaith Cymwysterau a Chwricwlwm Cymru.

Mae pob dysgwr sydd am gael clodydd am ei ddysgu yn cael ei gofrestru gydag Agored Cymru gan Anabledd Dysgu Cymru.

Mae Agored Cymru yn sicrhau ein bod yn gofalu amdanoch chi fel dysgwyr, bod ein hyfforddiant o safon a bod eich gwaith yn cael ei asesu mewn ffordd deg.

Mae dysgwyr llwyddiannus yn cael eu gwobrwyo â Chlodydd gan Agored Cymru.

Dysgu blaenorol

Os ydych chi'n teimlo eich bod eisoes wedi dysgu am beth o gynnwys cwrs wedi'i achredu ac yr hoffech i hyn gael ei ystyried wrth i chi gael eich asesu ar gyfer eich gwobrwyo â chlodydd, siaradwch â'r tiwtor.

Os gallwch chi brofi eich dysgu blaenorol, gall hyn gael ei ystyried wrth asesu eich gwaith.

Asesiad Teg

Er mwyn sicrhau ein bod yn asesu gwaith pawb mewn ffordd deg, fe fyddwn ni weithiau'n gwneud newidiadau i'r ffordd yr ydym yn asesu gwaith rhai pobl.

Mae'n rhaid i bob dysgwr ddiwallu'r un canlyniadau dysgu i'r un safon ond fe all fod eich amgylchiadau yn golygu y gallwn ni newid y ffordd rydyn ni'n gwneud pethau er mwyn rhoi cyfle teg i chi.

Siaradwch â'ch tiwtor os oes gennych chi unrhyw faterion asesu yr hoffech chi eu codi.

Apelio a chwyno

Os hoffech chi apelio yn erbyn penderfyniad ynghylch y clod am eich dysgu neu mae gennych chi gŵyn ynghylch y ffordd y mae'r cwrs achrededig yn cael ei redeg neu'r ffordd y mae eich gwaith yn cael ei asesu, cysylltwch â Rheolwr Hyfforddiant a Digwyddiadau Anabledd Dysgu Cymru.

Llên-ladrad

Gan fod eich gwaith yn cael ei asesu, mae'n rhaid i chi sicrhau bod unrhyw waith rydych chi'n ei gyflwyno ar gyfer ei asesu yn waith i chi.

Ni fydd dysgwyr a ddarganfyddir yn cyflwyno gwaith pobl eraill fel eu gwaith eu hunain yn cael eu gwobrwyo â chlodydd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Simon Rose, ein Rheolwr Hyfforddiant a Digwyddiadau.