Perthnasoedd Personol a Rhywioldeb

Nodau'r Cwrs

Fe fydd y cwrs yma yn eich helpu i ddeall eich rôl mewn cefnogi oedolion gyda'u pherthnasoedd a'u rhywioldeb. Fe fyddwch yn dysgu sut i gefnogi pobl yn well i arwain bywydau hapus a bodlon o fewn cyd-destun y ddeddfwriaeth gyfredol a'r angen i sicrhau diogelwch corfforol ac emosiynol.

Mae'r cwrs yn codi ymwybyddiaeth o faterion perthnasoedd personol a rhywioldeb mewn amgylchedd agored a gonest lle mae modd rhannu ac archwilio pryderon.

Mae'r Cwrs yn cynnwys

  • Pwysigrwydd perthnasoedd
  • Deall ein syniadau a'n barn ein hunain
  • Ein rolau ein hunain mewn cefnogi pobl mewn perthnasoedd
  • Rhywioldeb a pherthnasoedd rhywiol
  • Glanweithdra personol a rhywioldeb
  • Rhyw a'r Gyfraith
  • Materion atal cenhedlu a chynllunio teulu

Ar gyfer

Unrhyw un sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu a hoff€ ai deimlo'n fwy hyderus yn eu rôl pan yn cefnogi rhywun sydd yn chwilio am, yn cychwyn neu eisoes mewn perthynas bersonol.

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru yn ffurfio rhan o'n prosiect Bywyd Gwerthfawr

 Valued Lives Web              WG Part Funded

Dyddiadau

  • Abertawe

Prisiau

Aelodau £137
Heb fod yn aelodau £158
Pobl ag anableddau dysgu £53
Gofalwr taledig rhywun arall a fydd yn bresennol £53
Paid carer £53