Deall a Hyrwyddo Iechyd Meddwl a Llesiant Cadarnhaol

Nodau'r cwrs

Mae gan bobl gydag anabledd dysgu siawns uwch o brofi problemau iechyd meddwl na'r boblogaeth yn gyffredinol. Mae ystadegau'n dangos y gall hyn fod hyd at 40% o'r boblogaeth anabledd dysgu.

Ond beth ydy iechyd meddwl? Pam ei fod yn effeithio ar gymaint o bobl a sut y gallwn helpu i wella iechyd meddwl a llesiant?

Nod y cwrs undydd yma ydy datblygu dealltwriaeth o broblemau iechyd meddwl cyffredin, sut i'w hadnabod ac yn bwysicaf, sut i ymateb yn effeithiol. Mae'n edrych ar y ffactorau sydd yn achosi iechyd meddwl gwael, sut i ymateb i sefyllfaoedd brys fel perygl o hunanladdiad a dulliau o hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol.

Fe fydd y cwrs hefyd yn cynnwys agweddau allweddol o ddeddfwriaeth perthnasol, yn cynnwys Deddf Iechyd Meddwl 2007 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005.

Mae'r cwrs yn cynnwys

  • Beth ydy iechyd meddwl a beth ydy problemau iechyd meddwl?
  • Edrych ar rai problemau iechyd meddwl cyffredin
  • Beth sydd yn achosi ac yn effeithio ar broblemau iechyd meddwl?
  • Golwg ar sut a pham bod cyfraddau problemau iechyd meddwl yn uchel ymysg y boblogaeth anabledd dysgu
  • Sut i gynnig cefnogaeth iechyd meddwl wedi'i ganoli ar yr unigolyn yn y sector anabledd dysgu.
  • Ymateb i berygl o hunanladdiad.
  • Dulliau i wella iechyd meddwl a llesiant.
  • Y fframwaith cyfreithiol ac iechyd meddwl.
  • Cyflwyniad byr i ymwybyddiaeth ofalgar a'r dystiolaeth ynghylch ei fanteision

Pam dewis y cwrs yma?

Mae'r cwrs yma wedi'i deilwra ar gyfer y rhai sydd yn gweithio gyda, ac yn cefnogi pobl gydag anabledd dysgu ac mae'n cynnwys sut i gynnig cefnogaeth iechyd meddwl wedi'i ganoli ar yr unigolyn yn y sector anabledd dysgu.

Ond, gall unrhyw un sydd eisiau gwybod rhagor am iechyd meddwl ddysgu ohono, defnyddio'r hyn a ddysgwyd gyda'r rhai o'u cwmpas a gwella eu iechyd a llesiant eu hunain.

Yr hyfforddwraig

Mae Julie Jones wedi derbyn hyfforddiant ar lefel ôl-raddedig mwn iechyd meddwl ac mae wedi derbyn hyfforddiant i gefnogi pobl gan ddefnyddio amrediad o ymyriadau yn cynnwys Ymwybyddiaeth Gofalgar, Therapi Gwybyddol Ymddygiadol, Therapi Byr yn Canolbwyntio ar Atebion a Chyfweld Ysgogiadol.  

Mae Julie o'r farn bod iechyd meddwl yn cynnwys y person cyfan, eu cymuned a'u cymdeithas. Mae'n ceisio gwella iechyd meddwl a llesiant trwy hyfforddiant perthnasol, sy'n gwneud i bobl feddwl, gwella arferion yn y gweithle a chefnogi pobl i ofalu am eu llesiant.

Mae ei hyfforddiant yn cymryd i ystyriaeth y meddwl diweddaraf a mwyaf arloesol tuag at iechyd meddwl a llesiant ac mae'n adlewyrchu polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sydd yn berthnasol i'ch lleoliadau gwaith.

Forthcoming Training dates

Prices

ffioedd safonol £60
Person with a learning disability £40
Parent or family carer £40
Paid carer supporting someone on the day £40