Dyfodol pob un ohonom ni

Fe fydd y gynhadledd yma'n edrych ar sut y gallwn ni fuddsoddi mewn dyfodol gwell i bobl gydag anabledd dysgu drwy newid y ffordd rydyn ni'n gwneud pethau a gwneud gwahanol bethau. Mae'r byd o'n hamgylch yn newid ac mae'r arian sydd gennym ni i'n helpu i addasu yn lleihau. Rhaid inni hyrwyddo llesiant a sicrhau bod hawliau yn cael eu hamddiffyn nawr ac yn y dyfodol. I wneud hyn mae angen inni addasu a chwrdd â disgwyliadau sydd yn newid drwy edrych ar yr holl adnoddau sydd ar gael inni, yn cynnwys technoleg newydd.

Fe fydd "Dyfodol pob un ohonom ni" yn canolbwyntio ar faterion o gyfnod plentyndod i gyfnod oedolyn ac ymlaen i oedran hŷn, gan gynnwys:

 • Hyrwyddo llesiant ac amddiffyn hawliau 
 • Syniadau newydd mewn comisiynu, dylunio a darparu gwasanaethau
 • Croesawu technolegau
 • Annog uchelgais a disgwyliadau
 • Addysg/cefnogaeth blynyddoedd cynnar
 • Buddsoddi mewn cyfnodau pontio drwy gydol oes
 • Sicrhau canlyniadau iechyd cyfartal
 • Adeiladu cymunedau

Fe fydd thema'r gynhadledd yn tynnu oddi ar y deddfau a'r polisïau allweddol perthnasol yng Nghymru:  

 • Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
 • Ffyniant i Bawb
 • Gwella Bywydau

Mae gennym gyfleoedd i rannu gwaith eich sefydliad drwy gynnal gweithdy neu roi cyflwyniad ar eich dull o weithio tuag at ddyfodol gwell a gwneud pethau mewn ffyrdd gwahanol.

Gallwch ddangos eich gwaith hefyd drwy arddangos yn y digwyddiad neu godi'ch proffil drwy amryw o opsiynau noddi.

Cliciwch ar y dolenni i gofrestru'ch diddordeb ac mi gysylltwn yn fuan.

Cwestiynau ac ymholiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y cynhadledd cysylltwch â Harriett ar 029 2068 1161 neu e-bost harriett.johnson@ldw.org.uk

Mae'r gynhadledd hon yn rhan o'n prosiect Bywyd Gwerthfawr

Valued Lives Web     WG Part Funded


13 & 14 Tachwedd 2018