Dyfodol pob un ohonom ni

Fe fydd y gynhadledd yma'n edrych ar sut y gallwn ni fuddsoddi mewn dyfodol gwell i bobl gydag anabledd dysgu drwy newid y ffordd rydyn ni'n gwneud pethau a gwneud gwahanol bethau. Mae'r byd o'n hamgylch yn newid ac mae'r arian sydd gennym ni i'n helpu i addasu yn lleihau. Rhaid inni hyrwyddo llesiant a sicrhau bod hawliau yn cael eu hamddiffyn nawr ac yn y dyfodol. I wneud hyn mae angen inni addasu a chwrdd â disgwyliadau sydd yn newid drwy edrych ar yr holl adnoddau sydd ar gael inni, yn cynnwys technoleg newydd.

Siaradwyr yn cynnwys

 • Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
 • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

 Drama o Hijinx Theatr

 Gweithdai yn cynnwys

 • Dyfodol cefnogaeth
 • Gwella Bywydau
 • Codi dyheadau a disgwyliadau
 • Hyrwyddo annibyniaeth, urddas a rheolaeth gyda thechnoleg prif ffrwd
 • Annog Addasiadau Rhesymol mewn Ysbytai

Fe fydd thema'r gynhadledd yn tynnu oddi ar y deddfau a'r polisïau allweddol perthnasol yng Nghymru:  

 • Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
 • Ffyniant i Bawb
 • Gwella Bywydau

Tocynnau

Math o docyn Dydd Mawrth 13 Tachwedd Dydd Mercher 14 Tachwedd Y ddau ddiwrnod              
Safonol £105 £105 £210
Consesiwn £84 £84 £168
Person ag anabledd dysgu £30 £30 £60

Gofalwr teulu neu gofalwr cyflogedig

£30 £30 £60
Gofalwr taledig rhywun arall a fydd yn bresennol £30 £30 £60

Tocynnau consesiwn: Mae tocynnau consesiwn ar gael i sefydliadau sydd ag incwm blynyddol sy'n llai nag un filiwn o bunnoedd.

Disgownt grŵp ar gael: disgownt o 10% ar gael ar ffioedd cynhadledd i bob archeb a wneir ar gyfer 5 neu ragor o bobl.

Mae'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Lleoliad

Holiday Inn Newport
The Coldra
Newport
NP18 2YG

Cwestiynau ac ymholiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y cynhadledd cysylltwch â Harriett ar 029 2068 1161 neu e-bost harriett.johnson@ldw.org.uk

Mae'r gynhadledd hon yn rhan o'n prosiect Bywyd Gwerthfawr

Valued Lives Web     WG Part Funded


13 & 14 Tachwedd 2018