Dathliad a Gwobrau Ymgysylltu i Newid

Ymunwch â ni am Wobrau Engage to Change yng Ngwesty Copthorne, Caerdydd ar Mehefin 19eg / Gwesty Springfields, Holywell ar Mehefin 14fed!

Mae'n bleser i'ch wahodd i ymuno â ni am Wobrau Engage to Change y flwyddyn yma yng Ngwesty'r Copthorne/Ngwesty Springfields! Fe fydd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau'r pobl ifanc gwych sydd wedi bod yn gweithio tuag at gyflogaeth trwy'r prosiect, a'r cyflogwyr cydweithredol sydd wedi gweithio gyda ni i roi cymorth iddyn nhw i gyflawni eu potensial.

P'un a ydych chi'n berson ifanc gydag anabledd dysgu neu awtistiaeth, rhiant neu gofalwr, neu cyflogwr, fe fydd y diwrnod yn cynnwys rhywbeth i'ch diddori chi. Ochr yn ochr â'r wobrwyon, fe fydd y digwyddiad yn cynnwys siaradwyr a sgyrsiau wedi'i anelu at rymuso unigolion i drawsnewid y gweithlu.

Darparwyd y prosiect Engage to Change mewn partneriaeth rhwng Anabledd Dysgu Cymru, Agoriad Cyf, Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Prifysgol Caerdydd, ELITE ac yn ymgorffori Project SEARCH. Caiff y prosiect ei gyllido gan y Gronfa Loteri Fawr mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru trwy'r grant Getting Ahead 2 - y mwyaf a ddyfarnwyd erioed gan y Gronfa yng Nghymru.

Mae'r prosiect yn gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros 5 mlynedd ar draws Cymru i helpu 1000 o bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i ddatblygu eu sgiliau cyflogaeth trwy leoliadau gwaith cyflogedig.

Noder bod hwn yn ddigwyddiad am ddim gyda lleoedd yn cael eu hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Byddwch angen archebu drwy'r ddolen ar ochr y dudalen hon i gadw eich lle. Ni allwn warantu mynediad ichi ar y diwrnod os nad ydych wedi archebu. Gellir canslo lleoedd hyd at 10 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Codir ffi o £30 am ddiffyg presenoldeb a chanslo hwyr.

Oherwydd prinder lle, 2 aelod o staff yn unig o bob sefydliad neu 2 aelod o grŵp teulu a ganiateir i fynychu'r digwyddiad hwn. Os hoffech i fwy na 2 unigolyn fynychu yna cysylltwch â Harriett harriett.johnson@ldw.org.uk neu ffoniwch hi ar 02920 681161 a bydd hi'n fodlon iawn rhoi enwau ar restr aros gan adael i chi wybod yn nes at yr adeg a oes rhagor o le ar gael.

Forthcoming Training dates

Prices

Unigolyn Ifanc £0
Rhiant / Gofalwr £0
Sefydliad Sector Cyhoeddus £0
Sefydliad Sector Preifat £0
Sefydliad Sector Gwirfoddol £0