Gwella Bywydau – Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi rhaglen anableddau dysgu newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhaglen newydd i wella bywydau pobl yng Nghymru sydd ag anabledd dysgu.

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn croesawu ffocws ac ymrwymiad newydd gan Lywodraeth Cymru i wella bywydau plant ac oedolion sydd ag anabledd dysgu.

Mae'r Rhaglen Gwella Bywydau yn rhan o strategaeth Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru, sef strategaeth unigol, drawsbynciol a fydd yn sail benderfyniadau ac yn darparu fframwaith ar gyfer gwella gweithio trawslywodraethol ac ansawdd bywydau pobl.

Bydd Gwella Bywydau yn canolbwyntio ar wella gwasanaethau mewn pum prif faes:

  • Y Blynyddoedd Cynnar - lleihau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a gwella gallu rhieni sydd ag anabledd dysgu i fagu eu plant
  • Tai - datblygu modelau newydd o dai â chymorth, gan helpu pobl i fyw yn nes at eu ffrindiau a'u teuluoedd
  • Gofal cymdeithasol - sicrhau bod pawb sydd ei angen yn cael  mynediad at ofal a chymorth o ansawdd da sy'n canolbwyntio ar eu hanghenion
  • Iechyd - drwy addasiadau rhesymol i wasanaethau prif ffrwd a mynediad at wasanaethau arbenigol pan fo angen. Er mwyn rhoi sylw i anghydraddoldebau iechyd, sicrhau bod pobl sydd ag anabledd dysgu yn cael yr archwiliadau iechyd blynyddol y mae ganddynt hawl iddynt a bod byrddau iechyd yn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion pobl sydd ag anabledd dysgu pan fyddant yn yr ysbyty
  • Addysg, sgiliau a chyflogaeth - helpu pobl ifanc i wneud yn fawr o'u potensial, a phan fyddant yn oedolion, sicrhau bod ganddynt y cymorth iawn i'w galluogi i fyw bywydau llwyddiannus, drwy ddarparu cyngor gyrfaol wedi'i dargedu a sicrhau bod mwy o bobl sydd ag anabledd dysgu yn cael swyddi cyflogedig.

Dywedodd Martyn Jones, Prif Swyddog Gweithredol Anabledd Dysgu Cymru:  

"Rydym yn falch iawn o weld y ffocws gydol oes er mwyn i blant, teuluoedd a gofalwyr nawr ac yn y dyfodol gael y cymorth iawn. Mae'n hollbwysig ein bod yn creu Cymru sy'n diwallu anghenion pobl sydd ag anableddau dysgu drwy'r cyfnod pan fydd plant yn dod yn oedolion ac wrth iddynt fynd yn hŷn. Rhaid cofio hefyd fod poblogaeth sy'n heneiddio yn gosod heriau ychwanegol ar gyfer gofalwyr.     

"Mae cynnwys ymrwymiad i integreiddio polisi ar draws y pum prif faes yn hynod bwysig, gan fod y dull hwn gan Lywodraeth Cymru yn rhoi'r potensial i drawsnewid y ffordd rydym yn cynllunio a darparu gwasanaethau, a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yng Nghymru sydd ag anableddau dysgu.  

"Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio'n agos ar weithredu'r Rhaglen Gwella Bywydau' â'r Gweinidog, Gwenda Thomas yn ei rôl newydd fel Cadeirydd Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar Anableddau Dysgu a Sophie Hinksman fel cyd-Gadeirydd."

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Yn 'Dyfodol Pob Un Ohonom', cynhadledd flynyddol Anabledd Dysgu Cymru ym mis Tachwedd, byddwn yn ystyried sut y gallwn helpu i wneud Gwella Bywydau yn llwyddiant gyda'n haelodau ac eraill, gan gynnwys y Gweinidog a'r Comisiynydd Plant. Yn y gynhadledd, byddwn yn ystyried sut y gallwn fuddsoddi yn y dyfodol a gwneud pethau'n wahanol er mwyn sicrhau canlyniadau gwell a thecach i bobl sydd ag anabledd dysgu.  

Fel partner arweiniol y prosiect Engage to Change, sef prosiect cyflogaeth dros gyfnod o 5 mlynedd a ariennir gan y Loteri, y Rhwydwaith Gweithio ar y Cyd â Rhieni, ein gwasanaeth Hawdd ei Ddeall a'r nifer fawr o feysydd gwaith eraill rydym yn ymwneud â nhw, gan gynnwys ein prosiect Ffrindiau Gigiau newydd, mae Anabledd Dysgu Cymru mewn sefyllfa dda i hyrwyddo lles a byw'n annibynnol.

Mae Anabledd Dysgu Cymru eisiau gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phob rhanddeiliad arall i sicrhau bod pobl o bob oed sydd ag anabledd dysgu yng Nghymru yn gallu cyfrannu at y strategaeth Ffyniant i Bawb a chael budd ohoni.