Anabledd Dysgu Cymru yn croesawu ein Prif Swyddog Gweithredol newydd, Martyn Jones

Mae Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Mark Isherwood, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd, wedi llongyfarch Martyn Jones ar ei swydd newydd fel Prif Swyddog Gweithredol Anabledd Dysgu Cymru.

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn hynod falch o groesawu Martyn Jones, a ddechreuodd yn ei swydd newydd fel ein Prif Swyddog Gweithredol yr wythnos hon.

Mae gan Martyn, sy'n gefnogwr brwd o hawliau dynol, brofiad helaeth o fewn y maes cydraddoldeb yng Nghymru.

Mae Martyn yn aelod o Bwyllgor Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru, ac yn ymuno ag Anabledd Dysgu Cymru yn dilyn cyfnod gyda'r elusen cydraddoldeb tai, Tai Pawb, lle'r oedd yn Bennaeth Polisi a Chyfathrebu. Cyn hynny bu'n Brif Swyddog Gweithredol yn Diverse Cymru, lle ymysg pethau eraill, cadeiriodd Grŵp Ymarferwyr Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Mark Isherwood AC, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd:

"Llongyfarchiadau mawr i Martyn Jones ar ei benodiad newydd fel Prif Swyddog Gweithredol Anabledd Dysgu Cymru. Dymunaf bob llwyddiant iddo ac rwyf eisoes wedi dod ar draws Martyn mewn sawl digwyddiad y mynychodd er mwyn dod yn gyfarwydd â'i swydd newydd, cyn iddo ddechrau'n swyddogol ar 30 Ebrill.

"Darperir Ysgrifennydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd y Cynlluniad, Zoe Richards, gan Anabledd Dysgu Cymru, ac fel ei Gadeirydd, edrychaf ymlaen at weithio gyda Martyn yn y dyfodol."

Dywedodd Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

"Rwy'n adnabod Martyn Jones ers nifer o flynyddoedd. Dyma benodiad cadarnhaol a dymunaf y gorau iddo."

Llais cryf a chlir

Croesawodd Phil Madden, Cadeirydd Anabledd Dysgu Cymru, Martyn wrth iddo ymuno â'r tîm:

"Ar ran ymddiriedolwyr Anabledd Dysgu Cymru, rwy'n falch iawn o groesawu Martyn wrth iddo ddechrau ar ei swydd fel ein Prif Swyddog Gweithredol newydd. Mae gan Martyn sgiliau a phrofiad sylweddol a fydd yn amhrisiadwy i Anabledd Dysgu Cymru wrth ddiwallu disgwyliadau ein haelodau a'r heriau sydd o'n blaenau.

"Edrychwn ymlaen at bennod newydd yn y gwaith mae Anabledd Dysgu Cymru yn ei wneud a'i rôl barhaus fel llais cryf a chlir i bobl sydd ag anabledd dysgu, eu teuluoedd a'r rhai sy'n gweithio yn y sector."

Wrth ymateb i'w ddiwrnod cyntaf yn ei swydd newydd, dywedodd Martyn:

"Mae'r croeso cynnes rwyf wedi ei gael gan fy nghydweithwyr newydd yn Anabledd Dysgu Cymru wedi bod yn aruthrol. Rwy'n awyddus nawr i gyfarfod â'n holl bartneriaid a'n rhanddeiliaid cyn gynted ag sy'n bosibl ac i ddechrau gwneud newid ystyrlon i fywydau'r holl bobl sy'n byw ag anabledd dysgu yng Nghymru."

Bu Martyn yn Arweinydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ac mae wedi gweithio ar draws y trydydd sector a'r sectorau cyhoeddus ar y materion hyn. Mae ei brofiad helaeth ym maes cyfiawnder troseddol yn cynnwys rheoli partneriaeth diogelwch cymunedol a gwaith amrywiaeth o fewn y Gwasanaeth Prawf. Mae hefyd wedi cadeirio Grwpiau Cynghori Annibynnol Strategol a Hiliol (IAGs) a grŵp Cysylltiadau Hiliol a Chymunedol Rhondda Cynon Taf i Heddlu De Cymru.

Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Grŵp Cydlyniant Cymuned Cwm Taf ac mae Martyn wedi bod yn Aelod Annibynnol o Banel Heddlu a Throsedd De Cymru ers ei sefydlu. Mae hefyd yn aelod o Fainc Canolbarth Cymru lle mae'n Gadeirydd ac yn aelod o'r panel trais domestig.

Mae gan Martyn MSc mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a BSc (Anrh) yn y Gwyddorau Ymddygiadol. Mae'n byw yn Aberdâr gyda'i wraig a'i ddwy ferch.