Ffrindiau Gigiau i lansio yng Nghaerdydd

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn gyffrous dros ben i gyhoeddi ein bod ni’n dechrau prosiect Ffrindiau Gigiau yng Nghaerdydd. Diolch i gyllid o Gymdeithas Tai First Choice, fe fydd Ffrindiau Gigiau Caerdydd yn rhedeg am ddeuddeg mis cychwynnol o Ebrill 1af 2018 ac yn galluogi 20 oedolyn gydag anabledd dysgu i gyfaillio gyda gwirfoddolwyr felly gallant fynd i gigiau a digwyddiadau gyda’i gilydd.

Rydyn ni hefyd yn falch iawn i gyhoeddi ein bod ni'n ymuno â'r gŵyl celfyddydau rhyngwladol, Gŵyl y Llais, i lansio Ffrindiau Gigiau yng Nghaerdydd.

Gan ddathlu'r llais yn ei holl ffurfiau, cynhelir Gŵyl y Llais ar draws Caerdydd rhwng 7 - 17 Mehefin. Datgelodd yr ŵyl ei phrif raglen heddiw,  yn cynnwys perfformiadau gan Patti Smith, Billy Bragg, Elvis Costello, Angélique Kidjo a Gruff Rhys. Fe fyddwn yn datgelu rhagor o fanylion am ein partneriaeth a sut y bydd o fudd i'n Ffrindiau Gigiau dros yr wythnosau nesaf.

Dymchwel rhwystrau, aros i fyny'n hwyr

Cynllun cyfeillio ydy Ffrindiau Gigiau sydd yn cydweddu pobl ag anabledd dysgu gyda gwirfoddolwyr sydd â'r un diddordebau, er mwyn iddyn nhw allu fynd i gigiau gyda'i gilydd.

Mae'n canolbwynto'n benodol ar ddigwyddiadau sydd yn cael eu cynnal gyda'r nos, fel cyngherddau, er mwyn dymchwel y rhwystrau niferus sydd yn atal pobl ag anabledd dysgu rhag mynd allan gyda'r nos ac aros i fyny'n hwyr.

Mae'r rhwystrau yma'n cynnwys diffyg cefnogaeth, neu gefnogaeth anhyblyg sydd yn gorfodi pobl i adael digwyddiadau'n gynnar. Mae rhwystrau eraill yn cynnwys trafnidiaeth, hyder, diogelwch a hygyrchedd lleoliadau.

Yn bwysicaf, mae Ffrindiau Gigiau yn rhydd i ddewis beth ydy eu 'gig' a phryd a lle maen nhw eisiau mynd. Gall 'gig' fod yn gyngerdd, ond gall hefyd fod yn gêm rygbi trip i'r amgueddfa neu gyda'r nos yn y dafarn.

Cynhaliwyd Ffrindiau Gigiau i ddechrau yn Brighton yn 2013 gan yr elusen Stay Up Late, sydd yn ymgyrchu dros bobl ag anabledd dysgu i gael byw y math  fywyd maen nhw'n ddewis. Ers hynny mae Ffrindiau Gigiau wedi ymddangos yn Midlothian, Croydon, Calderdale, Norwich, a chyn  belled i ffwrdd â Sydney, Awstralia.

Fe fydd Kai Jones, Swyddog Cyfathrebu gydag Anabledd Dysgu Cymru yn arwain y prosiect yn ei flwyddyn gyntaf. Dywedodd Kai: "Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi bod yn gweithio gyda Stay Up Late am sawl blwyddyn i ddod â Ffrindiau Gigiau i Gymru. Rydyn ni'n hynod o ddiolchgar i Gymdeithas Tai First Choice am y cyllid sydd wedi gwneud hyn yn bosibl.

"Fe fydd y cyllid gan First Choice yn galluogi Ffrindiau Gigiau Caerdydd i recriwtio a chydweddu 20 pâr o Ffrindiau Gigiau. Fe fyddwn ni yn eu cefnogi i fynychu digwyddiad unwaith y mis am y flwyddyn nesaf, yn ogystal â chyfarfodydd cymdeithasol rheolaidd lle y byddwn yn trafod sut mae'r gigiau wedi mynd a gwneud cynlluniau ar gyfer digwyddiadau i ddod."

Dywedodd Adrian Burke, Prif Weithredwr First Choice Housing: "Yn FCHA rydym yn angerddol ynghylch sicrhau bod pobl gydag anabledd dysgu yn cael mynediad cyfartal i dai, gwasanaethau a gweithgareddau hamdden ac rydym yn gweld Ffrindiau Gigiau yn gyfle ardderchog i'n helpu gyda hyn. Rydym yn gyffrous iawn ynghylch y cysyniad o Ffrindiau Gigiau ac yn edrych ymlaen at gydweithio gydag Anabledd Dysgu Cymru."

Fe fydd Anabledd Dysgu Cymru hefyd yn gweithio i wneud Ffrindiau Gigiau Caerdydd yn gynaliadwy y tu hwnt i flwyddyn gyntaf y prosiect. Fe fydd Zoe Richards, ein Rheolwraig Pobl Ifanc a Gofalwyr yn arwain y gwaith yma.

Dywedodd Zoe: "Rydyn ni'n gobeithio y bydd blwyddyn gyntaf Ffrindiau Gigiau Caerdydd yn arwain at gychwyn prosiectau Ffrindiau Gigiau eraill yng ngweddill Cymru. Mae yna brosiect Cyswllt Ffrindiau, eisoes yn cael ei redeg gan Cyswllt Conwy, sydd yn gwasanaethu Conwy ac arfordir gogledd Cymru. Rydyn ni eisiau gweithio gydag awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaethau fel bod Ffrindiau Gigiau ar gael yn y pendraw ar draws Cymru gyfan. Cysylltwch os gwelwch yn dda os gallwch ein helpu i wneud hyn yn bosibl."

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Kai Jones neu Zoe Richards yn Anabledd Dysgu Cymru ar 029 2068 1160, e-bost

.