Anabledd Dysgu Cymru yn penodi Martyn Jones fel ei Prif Swyddog Gweithredol newydd

Mae’n bleser gan Anabledd Dysgu Cymru gyhoeddi penodiad Martyn Jones fel ein Prif Swyddog Gweithredol newydd.

Fe fydd Martyn yn dechrau ar ei swydd o fis Mai 2018 ac mae'n ymuno gydag Anabledd Dysgu Cymru o'r elusen tai, Tai Pawb, lle mae ar hyn o bryd yn Bennaeth Polisi a Chyfathrebiadau. Mae Martyn yn aelod o Bwyllgor Cymru y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a chyn hynny bu'n Brif Swyddog Gweithredol yn Diverse Cymru lle, ymysg pethau eraill, bu'n cadeirio Grŵp Ymarferwyr Mynd i'r Afael â Thlodi Llywodraeth Cymru.

Wrth gyhoeddi penodiad Martyn, dywedodd Phil Madden, Cadeirydd Anabledd Dysgu Cymru: "Ar ran Ymddiriedolwyr Anabledd Dysgu Cymru, rwy'n falch o gyhoeddi bod Martyn Jones wedi cael ei benodi yn Brif Swyddog Gweithredol y sefydliad. Mae gan Martyn sgiliau a phrofiad sylweddol a fydd yn amhrisiadwy i Anabledd Dysgu Cymru wrth ddiwallu disgwyliadau ein haelodau a wynebu'r heriau sydd o'n blaenau.

"Edrychwn ymlaen at y bennod newydd hon yn y gwaith y mae Anabledd Dysgu Cymru yn ei wneud ac edrychwn ymlaen hefyd at ei rôl barhaus fel llais cryf a chlir i bobl gydag anabledd dysgu, eu teuluoedd a'r rhai sydd yn gweithio yn y sector."

Wrth wneud sylwadau ar y penodiad, dywedodd Martyn Jones: "Mae hwn yn gyfle anhygoel o gyffrous ac rwyf yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gael gweithio gyda fy nghydweithwyr newydd a gyda'n holl randdeiliaid a'n partneriaid.

"Mae hyrwyddo llesiant, hawliau, diogelwch a buddiannau pobl gydag anabledd dysgu yn her ac mae'n un na allwn fyth gilio oddi wrthi.

"Rwy'n credu'n angerddol ynghylch grymuso dewis a rheolaeth a chefnogi unigolion i fyw mor annibynnol ag sydd yn bosibl. Rhaid i bob un ohonom chwarae ein rhan mewn cyfrannu at greu Cymru sydd yn gwerthfawrogi pob plentyn, person ifanc ac oedolyn gydag anabledd dysgu.

"Mae arwain corff sydd wedi brwydro'n ddiflino am gymaint o flynyddoedd i amddiffyn yr hawliau yma yn gyfrifoldeb enfawr. Ond, rwy'n gwybod bod gwerthoedd ac ymroddiad y tîm yn Anabledd Dysgu Cymru wedi gosod sylfaen gadarn o waith anhygoel y gallwn adeiladu arno a chreu llwyddiant hyd yn oed yn fwy yn y dyfodol."

Cydraddoldeb a hawliau dynol

Mae gan Martyn, sydd yn gefnogwr brwd o hawliau dynol, brofiad helaeth yn y maes cydraddoldeb yng Nghymru.

Bu Martin yn Arweinydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac mae wedi gweithio ar draws y sector cyhoeddus a'r trydydd sector ar y materion yma. Mae ei brofiad helaeth mewn cyfiawnder trosedddol yn cynnwys rheoli partneriaeth diogelwch cymunedol a gwaith amrywiaeth gyda'r Gwasanaeth Prawf. Bu hefyd yn gadeirydd y Grwpiau Cynghori Annibynnol Strategol a Hiliol (IAGs), grŵp Cysylltiadau Hiliol a Chymunedol Rhondda Cynon Taf i Heddlu De Cymru.  

Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Grŵp Cydlyniant Cymuned Cwm Taf ac mae Martyn wedi bod yn Aelod Annibynnol o Banel Heddlu a Throsedd De Cymru ers ei sefydliad. Mae hefyd yn aelod o Fainc Canolbarth Cymru lle mae'n Gadeirydd ac yn aelod o'r panel trais domestig.

Mae gan Martyn BSc (Anrh) yn y Gwyddorau Ymddygiadol ac MSc mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae'n byw yn Aberdâr gyda'i wraig a'i ddwy ferch.