Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am Brif Swyddog Gweithredol

Ydych chi'n angerddol ynghylch creu Cymru sydd yn gwerthawrogi ac yn cynnwys pobl gydag anabledd dysgu ac awtistiaeth?

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn dymuno penodi Prif Swyddog Gweithredol deinamig, eithriadol o fedrus a phrofiadol.

Cyflog: Graddfa Cyflog Anabledd Dysgu Cymru, Gradd 9, £50,781 - £56,000, 37 awr yr wythnos, a chyfraniad pensiwn o 7.5%.

Fe fydd gennych y weledigaeth i arwain a chynrychioli'r corff, creu ffrydiau cyllido cynaliadwy a chynnal a datblygu cysylltiadau gyda phartneriaid a rhanddeiliaid.

Mae'n gyfnod arwyddocaol i bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru. Mae yna alw cynyddol am wasanaethau a chefnogaeth, deddfwriaeth bwysig newydd a phwysau ariannol parhaus ar awdurdodau cyhoeddus.

Mae rôl Anabledd Dysgu Cymru yn bwysicach nag erioed ac mae swydd y Prif Weithredwr/wraig yn allweddol i gyflawni ein pwrpas trwy, ymysg pethau eraill:

  • darparu arweinyddiaeth gref, strategol a chefnogol
  • gweithio'n agos gyda'r ymddiriedolwyr a chefnogi a galluogi'r tîm staff
  • arwain cynrychiolaeth Anabledd Dysgu Cymru a rhwydweithio gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau allweddol eraill
  • chwilio am gyfleoedd cyllido newydd, sicrhau twf a chynnal dichonoldeb ariannol.

Rydym yn gobeithio bod gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm staff bychan, cryf a chydgefnogol sydd wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch y pecyn cais isod os gwelwch yn dda.

E-bostiwch eich cais wedi'i gwblhau at: enquiries@ldw.org.uk os gwelwch yn dda. Labelwch destun pwnc eich ebost fel 'Recriwtio PSG' os gwelwch yn dda.

Hwn ydy ein dull dewisol o wneud cais. Os byddai'n well gennych bostio eich cais, yna anfonwch at:

Recriwtio Prif Swyddog Gweithredol
Adnoddau Dynol a Rheolwraig Llywodraethiant
Anabledd Dysgu Cymru
41 Lambourne Crescent
Llanisien
Cerdydd
CF14 5GG

Pecyn Cais

Lawrlwythwch a llanwch y ffurflenni canlynol os gwelwch dda:

Trosolwg o rôl PSG ac Anabledd Dysgu Cymru (PDF)

Swydd Ddisgrifiad PSG (PDF)

Manyleb Person PSG (PDF)

Ffurflen Gais Swydd PSG a Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal (Word)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau

Dydd Iau 8 Chwefror 2018.

Dyddiad Cyfweliad

Dydd Gwener 2 Mawrth 2018 yng Nghaerdydd.

Os hoffech drafod y swydd yn fanylach cysylltwch trwy e-bost os gwelwch yn dda gyda Phil Madden, Cadeirydd, Anabledd Dysgu Cymru: chair@ldw.org.uk.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Rydym yn gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl sydd yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol.

Am Anabledd Dysgu Cymru

Ffurfiwyd Anabledd Dysgu Cymru ym 1983. Rydym yn elusen genedlaethol, yn gydnabyddedig fel llais cyfunol anabledd dysgu yng Nghymru, yn dwyn pobl gydag anableddau dysgu eu hunain, gofalwyr teulu a darparwyr trydydd sector at ei gilydd.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag amrediad eang o awdurdodau cyhoeddus, asiantaethau a darparwyr trydydd sector.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag amrediad eang o awdurdodau cyhoeddus, asiantaethau a chyrff anllywodraethol eraill.

Ein cenhadaeth ydy:

'Creu Cymru sydd yn gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn gydag anabledd dysgu'.

I ddarganfod rhagor am ein gwaith ewch i'r adran o'n gwefan Pwy ydyn ni os gwelwch yn dda.